เชียงใหม่แจง! มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

66531

เชียงใหม่แจง! มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ แจงมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง

กรณีไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือไม่มีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด (โรงแรมนครา บูติค เชียงใหม่/โรงแรมเมฟลาเวอร์/โรงแรมไชยา) โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้กำกับดูแล

กรณีมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือมีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ให้กักตนเองในที่พำนักหรือที่พัก 14 วัน โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ / หน่วยปฏิบัติการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กำกับควบคุม

2. คนไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงได้แก่ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี) / จังหวัดยะลา / จังหวัดปัตตานี / จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ที่เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ให้กักตนเองในที่พำนักหรือที่พัก 14 วัน โดยมี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ / หน่วยปฏิบัติการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กำกับควบคุม

3.คนไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มตามข้อ 2 และไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ประสงค์เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องถูกคัดกรองทุกคน แบ่งดังนี้

3.1 คนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ โดยไม่ต้องกรอกแบบ ชม.

3.2 คนที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ และ กรอกแบบ ชม.2

***หากบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ส่งไปยังสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด***

S 44359794

S 44359792