เปิดเหตุผลการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน (1 – 30 มิ.ย.63)

216

เปิดเหตุผลการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน (1 – 30 มิ.ย.63)

  1. ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.ก.

การป้องกันการแพร่ระบาดในราชอาณาจักรของโรคโควิด-19 จะต้องสามารถดำเนินการต่อไปให้ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิกาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  1. การเตรียมการรองรับในระยะต่อไป

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมาย เพื่อกำกับการบริหารจัดการมาตรการผ่อนคลายให้เป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด

หลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง และเมื่อประเทศไทยได้จัดทำมาตรการผ่อนคลายครบทั้ง 4 ระยะแล้ว จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ อาทิ มาตรการด้านกฎหมาย แผนปฏิบัติการในการบริหารวิกฤตการ เพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่อาจมีการกลับมาแพร่ระบาดของโรค

  • มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน

ที่มา : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เหตุผลการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร