ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ง 2 มาตรการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

15023

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ง 2 มาตรการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งลดอัตตราเงินสมทบและเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน โดยนายจ้าง เหลือร้อยละ 4 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 และมาตรการที่ 2 เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน ในส่วนของนายจ้าง ไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน ส่วนของกรณีว่างงานปกติ คือลาออก และถูกเลิกจ้าง โดยหากลาออกจะได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และหากถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน มีผลบังคับใช้ 2 ปี โดยผู้ประกันตน ต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานภายใน 30 วัน พร้อมยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน ในส่วนของนายจ้าง ให้แจ้งออกลูกจ้างตามขั้นตอนปกติ

94900226 628494224404938 3167101917633445888 o

ทั้งนี้ ในทั้ง 2 มาตรการ ให้แจ้งผ่านทาง e-Form ในเว็บไซด์ www.sso.go.th สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ www. sso.go.th / ทาง Line สมาชิกของ สปส.จังหวัดเชียงใหม่ / Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ / ทางไปรษณีย์ หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 1

94518225 628494267738267 517578588921266176 n