ม.แม่โจ้ แถลงมีนักศึกษาเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเมืองกวางโจว ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID-19 สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

4577

ม.แม่โจ้ แถลงมีนักศึกษาเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเมืองกวางโจว ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID-19 สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เผยแพร่ คําแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยระบุว่า

     เนื่องจากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการเดินทางกลับมาจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และได้ทําการส่งนักศึกษาดังกล่าวเข้าตรวจ ด้วยวิธีมาตรฐาน เบื้องต้นผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส COVID 19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ แพทย์ได้ออก ใบรับรองผลการตรวจเป็นหลักฐาน สําหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมี ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ณ งานอนามัยและ พยาบาล ชั้น 1 อาคารอํานวย ยศสุข โทรศัพท์ 053-873074

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563