Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า แยกรินคำ เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า แยกรินคำ เชียงใหม่

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า

     วันนี้ (19 มิ.ย.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ วิศวกร กำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

     การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า ประเด็นสำคัญคือเรื่องการเดินข้ามทางแยกบริเวณแยกรินคำ การก่อสร้างบริเวณลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า และการเคลื่อนย้ายต้นโพธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิศวกรรม ให้ทั้ง 3 ด้าน หาข้อสรุปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าว-ภาพ : ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ร้อยแปด ร่วมแชร์ข่าว

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!