ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “สตรีเมืองแม่เหียะ”

15

ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “สตรีเมืองแม่เหียะ”

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ ชมรมสตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ทุกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยชมรมสตรีฯ, อสม. อพม. ชมรมช่างฟ้อนล้านนา ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ แนวคิด “พลังสตรีสร้างสรรค์ พลังสร้างเมือง” ความงดงามในแบบของคุณ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

LINE_ALBUM___2_04aadff481393fb11.jpeg

ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่สตรีดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 45 คน การบรรยายในหัวข้อ “สตรีไทยทำอะไรก็ได้” และ “สตรีไทย บาทบาทใหม่ในสังคม” พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะการแต่งกาย “สตรียุคใหม่ กับความร่วมสมัยในสังคม” ภายใต้แนวคิด “ความงดงามในแบบของคุณ” เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกาย สืบสานวัฒนธรรม รวมถึงรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะสตรีทุกคนมีความงดงามที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงได้สังสรรค์ร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคี มีพลังในการสรรสร้างสิ่งดีๆ และพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะไปด้วยกัน

LINE_ALBUM___9_01b0094863dea0393.jpeg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงเล็งเห็นความสำคัญของสตรีในเมืองแม่เหียะเป็นอย่างมาก เพราะจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบัน จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีจำนวนกว่า 20,000 คน ซึ่งประชากรหญิงมีมากกว่าประชากรชายเกือบสองเท่า ดังนั้นผู้หญิงจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลักดัน สร้างสรรค์สังคม และร่วมพัฒนาเมืองแม่เหียะให้เจริญในทุกๆด้าน พร้อมทั้งให้สตรีในเมืองแม่เหียะ เกิดความรักความสามัคคี รู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดพลังกาย พลังใจ ในการสร้างงสรรค์สิ่งที่ดี นอกจากนี้ผู้หญิงในปัจจุบันก็มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ชาย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติของสตรีในเมืองแม่เหียะขึ้น เพื่อเป็นรางวัลและขวัญกำลังใจ เกิดการยอมรับในสังคม ร่วมกันสร้างสังคมเมืองแม่เหียะให้มีความเจริญทุกๆด้านต่อไป

LINE_ALBUM___3_038de634e18514b7d.jpegLINE_ALBUM___6_08216f15c2853015d.jpegLINE_ALBUM___8_04b293bb5b498e906.jpeg