กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนหัวจ่ายน้ำมัน จากไม่เกิน ±0.5% เป็น ±0.3% พร้อมเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้น

23

16 ก.พ. 67 – ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือค่าความคลาดเคลื่อนของหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน โดยให้ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนลงเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับประชาชนผู้รับบริการสถานีบริการน้ำมันมากขึ้น ซึ่งกรมฯ ได้หารือรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชั่งตวงวัดที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการแล้ว ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) โดยปรับแก้หลักเกณฑ์ 2 ส่วน

ส่วนแรก คือ การปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนลง ในการตรวจสอบให้คำรับรองหัวจ่ายน้ำมันและการต่ออายุคำรับรอง จากไม่เกิน ±0.5% เป็นไม่เกิน ±0.3% และในการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน จากไม่เกิน ±1% เป็นไม่เกิน ±0.5%

และส่วนที่สอง คือ การปรับอายุคำรับรอง จาก 2 ปี เป็น 1 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนก็จะลดลงไปด้วย ขณะนี้ประกาศฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันและมีผลใช้บังคับต่อไป

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม เวชชยชัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งพาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นกำลังเสริมอีกส่วนหนึ่งในการตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน นอกเหนือจากการตรวจสอบของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด จำนวน 32 แห่ง ในส่วนภูมิภาค

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา (1 ม.ค.-ปัจจุบัน) มีการตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันแล้ว 2,231 สถานี 34,907 หัวจ่าย พบว่าถูกต้อง 2,217 สถานี 34,885 หัวจ่าย และพบว่าผิด 14 สถานี 22 หัวจ่าย แบ่งเป็น กรณีไม่มีคำรับรอง/คำรับรองสิ้นอายุ 2 สถานี 8 หัวจ่าย และกรณีการจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อน 12 สถานี 14 หัวจ่าย แต่ในจำนวนที่คลาดเคลื่อนนี้เป็นความคลาดเคลื่อนในฝั่งบวก หรือจ่ายน้ำมันเกิน 10 สถานี 12 หัวจ่าย และเป็นความคลาดเคลื่อนฝั่งลบ หรือจ่ายน้ำมันขาด 2 สถานี 2 หัวจ่าย ซึ่งได้มีการดำเนินคดีแล้ว การใช้หัวจ่ายน้ำมันที่ไม่มีคำรับรอง/คำรับรองสิ้นอายุ และการจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมันหรือเครื่องชั่งตวงวัดใดๆ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็นการกระทำความผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือทางแอพลิเคชั่นไลน์ @MR.DIT