ม.ฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับ อำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “จอมทองดินแดนแห่งศรัทธา กับกาลเวลาที่สร้างสรรค์”

64

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับ อำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งบสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้โครงการ ”การพัฒนานวัตกรรมชุมชน สำหรับจัดการทุนทางวัฒนธรรม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสำนึกท้องถิ่นในยุคสังคมวิถีใหม่” ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อ.จอมทอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ตำบลอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และผู้แทนภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

aFVSjq.jpeg

aFVIRw.jpeg

aFVluy.jpeg

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวภายนอก ผ่านการนำเสนอทุนวัฒนธรรมของแต่ละตำบล ใน อ.จอมทอง การนำเสนอผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดสรรจากโครงการฯแล้ว การจัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรม และการนำเสนอระบบจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรมชุมชน ซึ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนา อนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐาน อ.จอมทอง ด้วยการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

aFVwbt.jpeg

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงต่างๆ อาทิ การขับซอพื้นเมือง การสาธิตการทำแกงกล้วย อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น อ.จอมทอง การแสดงชุดฟ้อนจอมทอง นิทรรศการนำเสนอระบบฐานข้อมูลทุนวัฒนธรรม อ.จอมทอง (One Chom Thong) การเสวนาบนเวที และจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของดีเมืองจอมทอง เป็นต้น

aFVboz.jpegaFVA9r.jpegaFVrwg.jpeg
aFVD0k.jpegaFVGml.jpeg