เชียงใหม่ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหารจัดการดูแลรักษาประตูเมืองทั้ง 5 ประตู

205

จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหารจัดการดูแลรักษาประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ปรับพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการบริหารจัดการดูแลรักษาประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ และประตูสวนปรุง ในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากประตูเมืองทั้ง 5 ประตู มีความเสื่อมโทรม จึงต้องมีการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม

โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความประสงค์ในการเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม ประตูเมืองทั้ง 5 ประตู โดยจะได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ก่อน พร้อมกับทำหนังสือส่งไปยังสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เสนอแบบแผนการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อที่จะสามารถทำเรื่องตั้งงบประมาณในการเข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซมประตูเมืองทั้ง 5 ได้ตามระเบียบข้อกฎหมาย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่