ครม. ไฟเขียว! ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท/ห้องพัก ต่ออีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67

168

ครม. ไฟเขียว! ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท/ห้องพัก ต่ออีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. … สาระสำคัญ คือ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาท/ห้องพัก เป็นเวลาอีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67
เนื่องจากกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เมื่อปี 63 ได้สิ้นสุดการใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ตาม แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นอาจต้องใช้เวลาต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง