กมธ.พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรฯ เผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 80.67 เห็นด้วยเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร-กาสิโนถูกกฎหมาย

196

กมธ.สถานบันเทิงแบบครบวงจรฯ เผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 80.67 เห็นด้วยเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร-กาสิโนถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม โฆษก กมธ.วิสามัญฯ พร้อมคณะ แถลงถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ กมธ.วิสามัญฯ ว่า กมธ.วิสามัญฯ ได้มีการประชุมพิจารณาศึกษา มาแล้ว จำนวน 23 ครั้ง พร้อมตั้งคณะอนุ กมธ. ขึ้นมา 4 คณะ เพื่อพิจารณาศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานฯ ขึ้น 1 คณะ และ กมธ.วิสามัญฯ ได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว รวม 3 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดตาก เชียงราย และสระแก้ว
ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานและจัดสัมมนา กมธ.วิสามัญฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่
1. ประเด็นด้านความมั่งคงและมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฎหมายในภาพรวม และด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการควบคุมการบริหารจัดการการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex)
2. ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดเก็บรายได้และภาษีจากการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
3. ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ความคุ้มค่าในการลงทุน และความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่และภูมิศาสตร์ในการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
4. ประเด็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบเชิงวัฒนธรรมจากการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร
และ 5. ประเด็นด้านความคุ้มค่าในการลงทุน รูปแบบการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร และรูปแบบธุรกิจ Gaming ที่เหมาะสม ทั้ง Online และ Offline เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกจากนี้ กมธ.วิสามัญฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำรายงานฯ ดำเนินการสำรวจเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำรายงานของ กมธ.วิสามัญฯ โดยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร พบว่า เห็นด้วย ร้อยละ 80.67 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3,296 คน โดยประเภทธุรกิจในสถานบันเทิงแบบครบวงจร 10 อันดับ  ได้แก่
1. ห้างสรรพสินค้าครบวงจร ร้อยละ 63.20
2. สปา/การผ่อนคลาย/นวดแผนไทย ร้อยละ 39.23
3. ธนาคาร/สถาบันการเงิน ร้อยละ 38.11
4. ร้านอาหาร/บาร์/สโมสร ร้อยละ 37.50
5. ศูนย์สุขภาพครบวงจร ร้อยละ 36.80
6. กาสิโนถูกกฎหมาย ร้อยละ 36.38
7. โรงพยาบาล ร้อยละ 35.44
8. โรงแรมหรือรีสอร์ต ร้อยละ 33.31
9. สวนสนุกสำหรับครอบครัว ร้อยละ 33.16
และ 10. ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 33.16
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กมธ.วิสามัญฯ จะมีการพิจารณาและลงมติเห็นชอบกับรายงานของ กมธ.วิสามัญฯ ฉบับสมบูรณ์ และภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กมธ.วิสามัญฯ จะนำเสนอรายงาน พร้อมข้อสังเกต ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป