“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

2618

“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จํานวน 8 ราย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดงจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชน ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจําเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัว และ เวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

2. กําหนดให้พื้นที่ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุม เข้มงวด

3. ขอให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสําหรับผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว ไม่ควรแวะรถในพื้นที่

4. กําหนดให้ หมู่ที่ 5 ตําบลหารแก้ว นอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ตามข้อ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กําหนดให้ เป็นพื้นที่ควบคุม หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้ แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ คณาคํา นายอําเภอหางดง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง

AJNpzb.jpg