สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องปฏิบัติตามนี้ มีผล 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

6294

สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องปฏิบัติตามนี้ มีผล 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1.ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ให้กรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น CM-CHANA ถ้าไม่สามารถกรอกได้ ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี (ลิงก์ CM-CHANA : https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php)

2.ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม

– ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA

– บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) 14 วัน เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

***หากอยู่ในพื้นที่ไม่ครบ 14 วัน ให้กักตัวตามระยะเวลาที่อยู่ (เช่น มา 3 วัน กักตัว 3 วัน) และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อเดินทางออกนอกจังหวัดได้***

3.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดในข้อ 2

– ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA

– บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

4.ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่ให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

-จะต้องเก็บข้อมูลผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียน CM-CHANA หรือ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ > ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

***ข้อมูลต้องอัปเดตกันวันต่อวัน โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด***

A4jwhf.jpg

4162
4163