ห้ามจำหน่ายสุรา วันเลือกตั้งเทศบาลฯ 27-28 มี.ค. 64 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

1249

ห้ามจำหน่ายสุรา วันเลือกตั้งเทศบาลฯ 28 มี.ค. 64 นี้ ฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ห้ามผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากนี้ หากผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มีการเล่น ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น

จึงขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้สมัครฯ พรรคการเมือง ประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขอให้ภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องพฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือโทรหมายเลข 191 ได้ตลอด 24 ชม. หรือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด