blank
blank
blank
Homeข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่างศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st 

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st 

-

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st 

จากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว (กรมส่งเสริมการเกษตร,2563 )

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดกิจกรรม Fresh Farm Fair เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

จึงได้จัดงานโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม   จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer

ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และจับจ่ายเลือกซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยา ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่ม Young Smart Farmerกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างฐานลูกค้า และกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับศูนย์การค้าฯ ต่อยอดกลุ่มลูกค้าจากการจัดโครงการทั้งผู้ประกอบการ กลุ่ม Young Smart Farmer และลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าสร้างกิจกรรมให้กับศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่องและเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

โดยโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร รุ่นใหม่ จำนวน 50 รายจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 วัน) เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตร และกิจกรรรมอื่นๆอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถร่วมเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่  อีกทั้งผู้รักสุขภาพสามารถร่วมสนุกการช้อปสินค้าทางการเกษตรทั้งของกิน ของใช้ พร้อมกิจกรรมพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ นอกจากนั้นยังมีการแจกต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัว ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

b8FGr8.jpg
b8FvUz.jpg
b8FL0R.jpg
b8Fec0.jpg
b8Fmsu.jpg
b8FyyZ.jpg

 

 

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!