ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st 

257

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน ตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st 

จากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว (กรมส่งเสริมการเกษตร,2563 )

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดกิจกรรม Fresh Farm Fair เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

จึงได้จัดงานโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม   จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer

ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และจับจ่ายเลือกซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยา ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่ม Young Smart Farmerกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างฐานลูกค้า และกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับศูนย์การค้าฯ ต่อยอดกลุ่มลูกค้าจากการจัดโครงการทั้งผู้ประกอบการ กลุ่ม Young Smart Farmer และลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าสร้างกิจกรรมให้กับศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่องและเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

โดยโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร รุ่นใหม่ จำนวน 50 รายจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 วัน) เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer รุ่นพี่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตร และกิจกรรรมอื่นๆอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถร่วมเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่  อีกทั้งผู้รักสุขภาพสามารถร่วมสนุกการช้อปสินค้าทางการเกษตรทั้งของกิน ของใช้ พร้อมกิจกรรมพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ นอกจากนั้นยังมีการแจกต้นไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัว ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

b8FGr8.jpg
b8FvUz.jpg
b8FL0R.jpg
b8Fec0.jpg
b8Fmsu.jpg
b8FyyZ.jpg