นานาชาติยกให้ไทย อันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 6 ของโลก ด้านสุขภาพและการจัดการโรคระบาดที่ดีที่สุด

416
นานาชาติยกให้ไทย อันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 6 ของโลก ด้านสุขภาพและการจัดการโรคระบาดที่ดีที่สุด

นานาชาติยกให้ไทย อันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 6 ของโลก ด้านสุขภาพและการจัดการโรคระบาดที่ดีที่สุด

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยมีคะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 40.2 คะแนน)

ข้อมูลจากตัวชี้วัดที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา  และองค์กรความริเริ่มด้านภัยคุกคามนิวเคลียร์

ประเทศไทยยังได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด โดยรายงานจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณทุกพลังความร่วมมือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดตัวเลขของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จนกระทั่งสถานการณ์ระบาดในไทยดีขึ้น

Cr. ศูนย์ข้อมูลCOVID19