ประกาศเชียงใหม่ 10-20 เม.ย. 63 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

12003
เชียงใหม่ ห้ามจำหน่ายสุรา

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 99 /2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จําหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่าง ต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้ม แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงโอกาสเสี่ยงในการ ติดต่อโรคและความจําเป็นของประชาชน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ ๒ (๓) และข้อ ๗ (๑) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2523 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 จึงมีคําสั่ง ให้สถานที่จําหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวณ จําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

สั่ง ณ วันที่ 7 เมษาย พ.ศ. 2563
(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

ห้ามขายสุรา