Home Tags CMU Book Fair

Tag: CMU Book Fair

ส่องมาตรการผ่อนปรน คลายล็อก ในอาเซียน (เดือนกรกฎาคม 2563)

ส่องมาตรการผ่อนปรน คลายล็อก ในอาเซียน (เดือนกรกฎาคม 2563) บรูไนดารุสซาลาม - ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2563 ผ่อนคลายระยะที่ 3 - อนุญาตให้รวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน - อนุญาตเปิดสถานที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ร้านอินเทอร์เน็ต สนามกีฬา ฟิตเนส ตลาด โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แผงลอย...
error: Alert: Content is protected !!