หน้าแรก แท็ก 2 เขื่อนใหญ่เมืองเชียงใหม่ น้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย