Home Tags ห้างเมญ่า

Tag: ห้างเมญ่า

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เอกลักษณ์อันงดงามคู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700ปี

วัดอุโมงค์หนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์อันงดงามที่ไม่เหมือนใคร อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายมหาราช โดยออกแบบตามพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ วัดอุโมงค์ (อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย สวนพุทธธรรม เป็นชื่อใหม่ที่ ภิกขุ ปัญญานันทะ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (2492-2509) ตั้งขึ้นเรียกสถานที่ป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ที่พุทธนิคมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นที่อยู่ของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงหาความสงบ พื้นที่ซึ่งเรียกว่า...
error: Alert: Content is protected !!