Home Tags สุขภัณฑ์

Tag: สุขภัณฑ์

ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการชุมชนผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวปลอม

ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการชุมชนผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวปลอม วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันข่าวปลอมในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในรายวิชา นศ261 การรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสุขภาวะด้านจิตใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ...
error: Alert: Content is protected !!