Home Tags ลอยกระทงเชียงใหม่

Tag: ลอยกระทงเชียงใหม่

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ จากคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 4/2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสื่อบางแห่ง โดยให้เหตุผลว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในนามของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งให้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และจิตสำนึกนักการสื่อสารที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสาร ทั้งของสื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!