Home Tags ปิดถนนราชพฤกษ์

Tag: ปิดถนนราชพฤกษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาศึกษา 1 ปี สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับใช้ประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา ยังสามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...
error: Alert: Content is protected !!