Home Tags บุฟเฟต์คุ้มๆ

Tag: บุฟเฟต์คุ้มๆ

สาระน่ารู้ ศคง.ให้ความรู้ เรื่อง การผ่อนและดาวน์รถยนต์ พร้อมชี้แนะ ก่อนซื้อต้อง คำนึงถึงค่าใช้จ่าย หลังจากซื้อรถยนต์ด้วย 

สาระน่ารู้ ศคง.ให้ความรู้ เรื่อง การผ่อนและดาวน์รถยนต์ พร้อมชี้แนะ ก่อนซื้อต้อง คำนึงถึงค่าใช้จ่าย หลังจากซื้อรถยนต์ด้วย  เช่าซื้อรถยนต์ แม้ว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง แต่หลายคนก็ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัวแทนการใช้ขนส่งสาธารณะ สถาบันการเงินจึงมีบริการ ให้เช่าซื้อรถทั้งสำหรับรถใหม่และรถใช้แล้ว ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด และมีหน้าที่รับผิดชอบซ่อมแซมในทรัพย์สิน หากเกิดการชำรุดเสียหาย แต่กรรมสิทธิ์ในรถจะยังไม่เป็นของผู้เช่าซื้อจนกว่าจะชำระเงินครบตามสัญญา วงเงินเช่าซื้อรถ​​ ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อมักให้วงเงินเช่าซื้อรถตามประเภทของรถ ดังนี้ รถใหม่ วงเงินส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 75-80% ของราคารถยนต์ ส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะต้องวางเงินดาวน์ รถใช้แล้ว วงเงินจะขึ้นอยู่กับสภาพรถ ระยะทาง อายุการใช้งาน และภาวะเศรษฐกิจ...
error: Alert: Content is protected !!