Home Tags คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Tag: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกิน ค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความ แปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน...
error: Alert: Content is protected !!