พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องพลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในงานครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในงานครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

S 256606225 0

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในงานครบรอบ 100 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยในแต่ละวันมีการแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เป็นจุดเน้นในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิชาการและวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย และศิษย์เก่า

S 256606228 0

ภายในงาน ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งองค์กรวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ CMRU International Symposium 2024 On “Sustainable Community Development for the Next Century : Success Showcases” การแสดงผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และมหกรรมดนตรี ตลอดจนการแสดงผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และผลงานการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอด
1 ศตวรรษ

S 256606218 0
S 256606223 0
S 256606227 0
S 256606221 0
S 256606222 0
S 256606224 0
S 256606226 0