“พัชรวาท” ปลื้มค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง เมื่อเทียบปี 2566 สั่งเร่งถอดบทเรียนทำแผนแก้มลพิษฉบับ 2

8

30 พ.ค. 67 – พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน คนที่ 1 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

title

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี 2567 ว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นตามเป้าหมาย จากการทำงานร่วมกันอย่างหนักของทุกหน่วยงาน ทั้งค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 ที่ลดลง จำนวนวันฝุ่นเกินค่ามาตรฐานลดลง และจำนวนจุดความร้อนลดลง เมื่อเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และจุดความร้อนได้คลี่คลาย ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกภาค ส่วนหมอกควันภาคใต้ จะเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน สาเหตุจากป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน ดังนั้น ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ เฝ้าระวังการเกิดไฟในป่าพรุ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบจุดความร้อนที่สูงขึ้นในพื้นที่เกษตรและกำชับหน่วยงานในสังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัด ควบคุมอย่างเข้มงวด

blank

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ฉบับที่ 2 และแผนเฉพาะกิจประจำปี 2568 โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา และส่งรายงานผลให้กรมควบคุมมลพิษภายในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อเร่งจัดทำและนำแผนทั้ง 2 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็น ก่อนนำกลับมาเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป