กยศ. ขาดสภาพคล่อง ผู้กู้เบี้ยวหนี้ 9.7 หมื่นล้าน เหตุขาดวินัยทางการเงิน

8

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะ กมธ. การสวัสดิการสังคม แถลงข่าว ผลการประชุมคณะ กมธ. เรื่องการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่าภาพรวมของ กยศ. มีผู้กู้ยืม จำนวน 6,809,598 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 769,776 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67) ปัจจุบันการกู้ยืมเงินจาก กยศ. ไม่ได้กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันแล้ว สำหรับแผนงานการให้กู้ยืมเงินของ กยศ. มีการใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2539 – 2560 เป็นจำนวนเงิน 468.673 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน กยศ. มีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561-2567 โดยในปีการศึกษา 2567 กยศ. มีการจัดทำกรอบการให้กู้ยืม จำนวน 769,009 ราย เป็นจำนวนเงิน 48,344.4208 ล้านบาท

และเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 ได้มีการนำเสนอส่วนแผนงานการติดตามหนี้ของ กยศ. โดยมีเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 97,110 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กยศ. ที่ขาดสภาพคล่องนั้น ในปีงบประมาณ 2568 กยศ. ได้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงินประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอจะขอใช้งบประมาณในส่วนของงบกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ กยศ. ต่อไป

คณะ กมธ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กยศ. เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังนี้
1. รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปที่กองทุน กยศ. เพื่อขับเคลื่อนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่ต้องการทุนการศึกษาต่อไป
2. สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้กู้ช่วยกันชำระหนี้ให้กองทุน กยศ. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นต่อไป