กรมควบคุมโรค ชี้แจงข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมข้อความเตือน บนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น มีอีกหลายขั้นตอน

22

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 – นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอชี้แจงประเด็นการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและจะมีผลใช้บังคับได้ทันทีนั้น กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

blankโดยร่างกฎหมายที่กำลังเป็นข่าวอยู่นั้น ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. …. ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งขั้นตอนหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วจะนำมาสรุปผล เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกรณีในข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade Agreement : TBT Agreement) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องแจ้ง (Notification) กฎระเบียบ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการค้าของประเทศสมาชิกอื่น จึงต้องมีการแจ้งเวียนร่างประกาศดังกล่าวให้กับประเทศสมาชิก WTO เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงนามเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป