ประชุมนิติกรในสังกัดองค์กรปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

908

ประชุมนิติกรในสังกัดองค์กรปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

      วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิติกรสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น ที่เป็นเครือข่ายวินัยจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิก ชมรมนิติกรจังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการจัดประชุมนิติกรในสังกัดองค์กรปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองท้องถิ่น

ซึ่งในขณะนี้ มีกฎหมาย ระเบียบฯ ต่าง ๆ มีการแก้ไขและปรับปรุงเกือบทุกฉบับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาทิ เช่น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) และ ( ป.ป.ท.) พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้กับกับองค์กรปกครอง นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชำนาญการพิเศษ ประธานเครือข่ายวินัยและและปรธานชมรมนิติกรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติม

ZvumWS.jpg
ZvuL6Q.jpg

Facebook Comments