ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 ราย งดแจกถุงพลาสติก

1700

ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 ราย งดแจกถุงพลาสติก

       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติก โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ

       พร้อมร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง มอบถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

     รมว.ทส. กล่าวว่า การลดขยะพลาสติกไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งจากการประชุมหารือในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง จะงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประชาชนทุกคนว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ ขอให้คนไทยทุกคนทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อไม่ให้เกิดขยะทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) มาร่วมพกถุงผ้า กระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอย ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

     ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มีเป้าหมายคือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ100 ภายในปี 2570 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการลด ละ เลิก ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน 43 แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้งเป็นจุดรับบริจาคถุงผ้าในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมานับแต่เริ่มกิจกรรม (21 ก.ค.2561 – 31 ส.ค. 2562) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้วกว่า 8,000 ใบ

Facebook Comments