Home ข่าวทั่วไทย ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 ราย งดแจกถุงพลาสติก

ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 ราย งดแจกถุงพลาสติก

-

ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 ราย งดแจกถุงพลาสติก

       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติก โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ

       พร้อมร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง มอบถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

     รมว.ทส. กล่าวว่า การลดขยะพลาสติกไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งจากการประชุมหารือในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง จะงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประชาชนทุกคนว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ ขอให้คนไทยทุกคนทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อไม่ให้เกิดขยะทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) มาร่วมพกถุงผ้า กระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอย ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

     ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มีเป้าหมายคือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ100 ภายในปี 2570 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการลด ละ เลิก ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน 43 แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้งเป็นจุดรับบริจาคถุงผ้าในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมานับแต่เริ่มกิจกรรม (21 ก.ค.2561 – 31 ส.ค. 2562) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้วกว่า 8,000 ใบ

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!