Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมทำแผนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563

     วันนี้ (9 ก.ย.62) ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปี 2563 เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป้าหมอกควัน และจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในปี 2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ยั่งยืน โดยมีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประชุม

     ทั้งนี้ จากปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีคุณภาพอากาศ/ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบไปด้วยภูเขาสูง ทำให้อากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด รวมทั้งการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร การหาของป่า การเผาเศษหญ้า ใบไม้ การใช้ยานพาหนะรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฤดูกาล รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดน

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมาตรการเตรียมการและป้องกัน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ การบริหารจัดการด้วยการชิงเผา และทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า มีการจัดตั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด

     รวมทั้งจัดพื้นที่ปลอดภัย หรือ SAFETY ZONE ให้ประชาชนหลบหมอกควัน รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งจัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป้า พร้อมประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมายกำหนดช่วงเวลาห้ามเผา กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

Hillkoff ชวนคุณมากระโดดออกจากถ้วยกาแฟ ผลักดันโครงการลดมลพิษทางอากาศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ผลกระทบจากหมอกควัน PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกษตรต้องทำเช่นนั้น เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง การทำการเกษตรแบบเดิมที่บอกต่อๆ กันมา กลายเป็นความเคยชินในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี และสาเหตุหลักมาจากการเผาป่าไม้ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร...
error: Alert: Content is protected !!