เผยตัวเลข “ขยะอาหาร” ในไทย คิดเป็น 9.68 ล้านตันต่อปี 1 คน ผลิตขยะ 146 กก./ปี ตั้งเป้าลดสัดส่วนขยะอาหารภายในปี 2570

24

22 ม.ค. 67 – นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้รับข้อสั่งการจาก พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เร่งประสานหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (ปี 2566 – 2570) ที่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 11 มกราคม ที่ผ่านมา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า จากการสำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พบสัดส่วนของขยะอาหารมากถึงร้อยละ 39 คิดเป็นปริมาณ 9.68 ล้านตันต่อปี หรือประชากร 1 คน ผลิตขยะอาหาร 146 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แหล่งกำเนิดที่มีการทิ้งขยะอาหารสูงสุดคือ ตลาดสด รองลงมา คือ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ สำนักงาน คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและรีสอร์ท วัด ครัวเรือน สถานศึกษา ตามลำดับ

แผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหารฯ ได้ตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนของขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนจากร้อยละ 39 ลงเหลือไม่เกินร้อยละ 28 ภายในปี 2570

โดยมีมาตรการในการลดหรือทิ้งให้น้อยลง ในกลุ่มผู้จำหน่าย ผู้ประกอบอาหาร ผู้บริโภค ครอบคลุม การจัดซื้อและขนส่งอาหาร การประกอบอาหาร การจำหน่ายอาหาร การเก็บรักษาอาหาร และการบริโภค ซึ่งทำให้เกิดขยะอาหารน้อยลง ลดการตกค้างของขยะที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ลดมลพิษจากขยะ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา คพ. ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และหลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและลดขยะอาหารของผู้ซื้อและผู้บริโภค รวมถึงพัฒนากลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอาหารมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหลือขยะอาหารที่ต้องกำจัดน้อยที่สุด นางสาวปรีญาพร กล่าว