เปิดบ้านม่อนฝ้าย สืบสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่

14

ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา มากว่า 30 ปี โดยมีอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นผู้ก่อตั้ง และจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจท่องเที่ยว บ้านม่อนฝ้ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “Cultural Heritage at Monfai” ซึ่งจะมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยโครงการจะประกอบด้วยการเปิดให้บริการ ขันโตกวัฒนธรรม (Cultural Night) กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์วิถีชีวิตท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีชาวล้านนา (Lanna Life Museum) เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

auP9LJ.jpeg

auPX0O.jpeg

auPRor.jpeg

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา จึงได้จัดงาน “เปิดบ้านม่อนฝ้ายสีบสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากประเทศอินเดีย และสายการบินนกแอร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

auPOfy.jpeg

audJbD.jpeg

auPzwS.jpeg

auPTgX.jpeg

auP6Kz.jpeg

auPyHw.jpeg

auPgI5.jpeg
auPZkp.jpegauPWg7.jpeg
auP40l.jpeg
auPjIq.jpeg
auPqLP.jpeg
auPxjN.jpeg
auPQH3.jpeg
auPkuu.jpeg
auP0Ra.jpeg
auPCoM.jpeg auP3gt.jpeg