“เศรษฐา” หนุนสร้างรถไฟฟ้าเชียงใหม่ ยกระดับคมนาคม-ท่องเที่ยว เปลี่ยนรถแดงเป็นพลังงานไฟฟ้า EV

269

11 ม.ค. 67 – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเชื่อมโยงระบบขนส่งและเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังและติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งตามนโยบายรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ (ระบบหลัก LRT หรือรถไฟฟ้า) ว่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหา PM 2.5 ได้ด้วย รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้อีกด้วย พร้อมชื่นชมการดำเนินงานระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 แห่ง (ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ น้ำตกห้วยแก้ว สวนสัตว์เชียงใหม่ เวียงกุมกาม อุทยานราชพฤกษ์ และวัดพระธาตุดอยคำ) รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการเดินหน้าโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV) ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะรถแดงเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางและดูในเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการดำเนินการรถแดง EV เฟสสองเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม เพื่อจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแผนที่กำหนดไว้

สำหรับโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV) รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันรถยนต์ EV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่มีการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดังนั้น การเร่งผลักดันให้รถสาธารณะ (รถแดง) ในตัวเมืองเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนมาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้รถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกเหนือจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินรถแล้วนายกรัฐมนตรียังอยากให้รถสาธารณะของเมืองเชียงใหม่เร่งปรับปรุงเรื่องการจัดทำจุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชัดเจน ปรับราคาค่าโดยสารที่เป็นมาตรฐานและสมเหตุสมผล รวมถึงมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้ในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินรถ ผู้ให้บริการในปัจจุบันไม่ต้องกังวล เนื่องจากรัฐบาลจะจัดเตรียมแนวทางเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเดินรถและพนักงานขับรถที่มีอยู่เดิม ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถเที่ยวชมเมือง Hop & Go! ระบบรถไฟฟ้า LRT ทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อการเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มีเส้นทางการเดินรถเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลอยากจะให้บริการสาธารณะดีๆ แบบนี้ประสบผลสำเร็จในการเดินทางเพื่อจะได้มีนักลงทุนรายอื่นสนใจมาลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชน