เทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัลพระปกเกล้าติดต่อปีที่10

23

เทศบาลเมืองแม่เหียะ คว้ารางวัลพระปกเกล้าติดต่อปีที่10

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายในงานสัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” ประจำปี 2566 โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัล จาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร

blank

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน ประกอบด้วย รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และรางวัลด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล โดยก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับโล่รางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาแล้วถึง6 ปี คือปี 2549, 2555, 2558, 2559 และ2560 และได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปี 2561 ซึ่งถือว่าสูงสุดของสาขาดังกล่าว และได้รับโล่ในด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในปี 2562 และในปี2564 และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ในสาขาดังกล่าว ส่วนในปี 2566 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ด้าน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งสิ้น 10 ปี

ทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้า นับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรางวัลที่ไม่มีเงินรางวัล และเกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก มีคณะกรรมการลงมาประเมินหลายชุด โดยในปีนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการโดดเด่น คือ โครงการ “แม่เหียะ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โครงการ “การจัดการด้านสุขภาวะพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับคนงานก่อสร้าง”และโครงการ “การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นธรรม” โดยทั้งหมดผ่านกระบวนการคิด การสร้างเครือข่าย การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นำมาสู่การได้รับโล่เกียรติคุณดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานโดยความร่วมมือ ร่วมใจจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาล แต่เป็นรางวัล ของประชาชนเมืองแม่เหียะทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาล ในการดำเนินงานต่างๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ในครั้งนี้