ทม.แม่เหียะรับรางวัล “Smart City Awards 2023”

44

ทม.แม่เหียะรับรางวัล “Smart City Awards 2023”

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับมอบรางวัล “Smart City Solutions Awards 2023” ระดับดี โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานแสดงเทคโนโลยี Thailand Smart City Expo 2023 และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

blank

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเกิดการรับรู้ในวงกว้างไปยังทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการเมืองอัจฉริยะ และประชาชนผู้รับบริการรับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเมือง (สศด.) จึงกำหนดจัดโครงการ The Smart City Awards 2023 ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อให้รางวัลแก่โครงการ/ระบบบริการหรือกิจกรรมที่ให้บริการประชาชนที่ได้ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งส่งเสริมขวัญและกำลังใจเมืองที่นำเทคโนโลยีไปใช้ยกระดับบริการประชาชน เพื่อให้เกิดตัวอย่างต้นแบบ หรือ Best Practice ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน โดยระบบบริการอัจฉริยะประกอบด้วย 7 Smart คือ Smart Environment, Smart Energy, Smart Economy, Smart Governance, Smart People, Smart Mobility, และ Smart Living

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ โดยกรรมการพิจารณาจาก 1) มิติที่มาและความสำคัญของโครงการ 2) มิติแนวทางการดำเนินโครงการ Smart City Solution 3) มิติผลลัพธ์เชิงประจักษ์ และการจัดเก็บข้อมูล และ 4) มิติการเผยแพร่ การนำไปใช้ และความยั่นยืน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากรัฐและเอกชน ที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ร่วมประเมิน

ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งโครงการ -ศูนย์อำนวยการและควบคุมรักษาความปลอดภัย เข้าประกวดในด้าน Smart Living และได้รางวัลระดับดี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย การสร้างเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งความปลอดภัยรองรับการบริการประชาชน