ราชกิจจาฯ ประกาศ “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุม มีผลทันที ระยะเวลา 1 ปี

145

1 พ.ย. 66 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1พ. ศ. 2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม พ. ศ. 2566

กําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการและประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่9 พ. ศ. 2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ. ศ. 2566 กําหนดสินค้าควบคุม 6 รายการและบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกําหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลป้องกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่ายหรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและกํากับดูแลน้ำตาลทรายสินค้าให้ราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียงพอ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 (1) และมาตรา24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566