มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภายใน 31 ตุลาคม 2566

171

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแจ้งให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2565 หรือบัณฑิตที่ได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับกรณีบัณฑิตมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “บวก” ขณะฝึกซ้อม และหรือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ลงทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

กำหนดฝึกซ้อม ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์/ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต/ถ่ายรูปกับญาติ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 3104907 หรือการฝึกซ้อมบัณฑิต ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 3104900 และติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทาง Facebook Fanpage : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ https://www.facebook.com/CMRUCongratulations