เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 77 คาดแล้วเสร็จตามแผนในปี 2569

21

เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 77 คาดแล้วเสร็จตามแผนในปี 2569

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายไพบูลย์ เรืองสงคราม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 1 เปิดเผยว่าปัจจุบัน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีความคืบหน้าภาพรวมกว่าร้อยละ 77.67 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสัญญาการก่อสร้าง อุโมงค์ส่งน้ำ จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แบ่งเป็น 2 ช่วง รวมทั้งหมด 4 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญาก้าวหน้าไปตามลำดับ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในปี 2569 ส่วนการใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อ เพิกถอนเขตพื้นที่อุทยาน

blank

ทั้งนี้ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จะก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ความยาวรวม 49 กิโลเมตร ประกอบด้วยอุโมงค์ช่วงที่ 1 ช่วงแม่แตง-แม่งัด มีความยาว 26 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ช่วงแม่งัด – แม่กวง ที่มีความยาว 23 กิโลเมตร จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร