กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการขยายอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

85

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็น ขยายอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ให้สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ที่สำคัญ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอุทยานแห่งชาติออบหลวง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 345,625 ไร่ มีแหล่งน้ำหลักคือลำน้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของอำเภอฮอด ในอุทยานแห่งชาติมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือ – ใต้ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติออบหลวง จึงจำเป็นต้องสงวนรักษาป่าผืนนี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการยึด หน้าดิน ป้องกันการเกิดธรณีพิบัติ นอกจากนี้ยังมีลักษณะภูมิทัศน์และธรณีวิทยาอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สมควรอย่างยิ่งที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

dWRM0Qn.jpeg

สำหรับการขยายอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธารไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ให้สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ที่สำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางธรรมชาติและธรณีวิทยา สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการของประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีลักษณะธรณีสัณฐานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ทางอ้อมเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

dWRMdNS.jpeg

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34426 ระหว่างวันที่ 11 – 30 กันยายน 2566