ทุ่มงบกว่าหมื่นล้านบาท ขยายสนามบินเชียงใหม่ รองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคน คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดใช้งานได้ปี 2572

4908

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คิกออฟ ขยายสนามบินเชียงใหม่ ทุ่มงบกว่าหมื่นล้านบาท รับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคน คาดใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี เปิดใช้งานได้ปี 2572

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสรายุทธ จำปา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี 2561

dWKYcQe.jpeg

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 2 ระยะ เพื่อให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน ที่สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้อีก 20 ปีอย่างยั่งยืน โดยในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจะพิจารณาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ นโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของ ทอท.ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดหาผู้รับจ้างสำรวจและออกแบบโครงการ โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน เพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้การขยายขีดความสามารถตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้ง 2 ระยะ จะดำเนินการภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานเดิมทั้งหมด ไม่มีการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) เพิ่มเติม หรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด

dWKYgrl.jpeg

ด้านผู้แทนกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเขตการบิน

– ทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน

– ปรับปรุงลานจอดอากาศยานพร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ ให้มีหลุมจอดอากาศยานรวม 31 หลุมจอด จากเดิมปัจจุบันที่มีเพียง 19 หลุมจอด

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน

– อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารเดิม

– อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด

– อาคารสำนักงาน ทชม.และสายการบินพร้อมที่จอดรถยนต์

กลุ่มที่ 3 การพัฒนางานสนับสนุนท่าอากาศยาน

– ปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน โดยออกแบบถนนเป็น 6 ช่องทางจราจร (เข้า 3 ช่องทาง ออก 3 ช่องทาง) พร้อมทางยกระดับแยกผู้โดยสารระหว่างขาเข้าและขาออก

– สถานีไฟฟ้าย่อย

– โรงผลิตน้ำประปา

-ปรับปรุงขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย

dWKYZNt.jpeg

ทั้งนี้การสำรวจและออกแบบ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากได้รับการอนุมัติตามแผน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี งบประมาณราว 10,000 ล้านบาท และเปิดใช้งานได้ภายในปี 2572