มีผลบังคับใช้แล้ว! กฎหมายเพื่อความปลอดภัย กำหนดที่นั่งนิรภัย-พิเศษ สำหรับเด็ก “คาร์ซีท” แต่มีข้อยกเว้นหากไม่มี ต้องปฏิบัติทั้ง 3 ข้อเคร่งครัด

2913

18 ส.ค. 66 – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัย ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก และวิธีป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) ยกเว้นรถรับจ้างและรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

โดยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก มี 2 แบบ คือ
1. ที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถ โดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. กรณีใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิง (Booster Seat) ต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แต่มีข้อยกเว้นหากไม่มีคาร์ชีท แต่มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งในรถด้วย จะต้องปฏิบัติทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. ขับรถด้วยความเร็วช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และต้องขับชิดซ้าย
2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลัง หากเป็นรถกระบะ หรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ
3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตัก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

** ต้องปฏิบัติทั้ง 3 ข้อ จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ