ตำรวจชี้ แอบเอาปัสสาวะไปผสมอาหารหรือเครื่องดื่มให้ผู้อื่นกิน มีความผิด!

ตำรวจชี้ แอบเอาปัสสาวะไปผสมอาหารหรือเครื่องดื่มให้ผู้อื่นกิน มีความผิด!

     จากกรณีที่มีเรื่องของการดื่มปัสสาวะอ้างว่ารักษาโรคได้ หรือเอาไปใช้ทาแผลต่างๆ รวมไปถึงมีการแอบเอาไปผสมกับอาหาร หรือเครื่องดื่มให้คนอื่นรับประทานนั้น

ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 26 พ.ศ.2560)

อ้างอิง : กองปราบปราม

ZloU60.jpg