เชียงใหม่ ถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ตั้งเป้าปีหน้าจะลดปัญหาการเผาที่ลุกลามแบบไร้การควบคุม ปักธงคนเชียงใหม่ต้องหายใจได้เต็มปอด

195

จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ตั้งเป้าปีหน้าจะลดปัญหาการเผาที่ลุกลามแบบไร้การควบคุม ปักธงให้คนเชียงใหม่ต้องหายใจได้เต็มปอด

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณา และเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานในปีต่อไปให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากอำเภอทั้ง 25 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมสัมมนาฯ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบัญชาการ ติดตามสถานการณ์ และวางแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งการลาดตระเวน ป้องปราม การตรวจหาไฟป่า การระดมสรรพกำลัง เครื่องมือต่างๆ โดยเน้นการบังใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด การสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ

โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนทำให้เชียงใหม่ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตมาได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำงานในปีถัดไปยังคงต้องขอรับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่เป็นการแก้ไขอุปสรรคการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การเกษตร รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน เพื่อลดฝุ่นควันให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในการสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันวิพากษ์พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกัน โดยมีการเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตลอดทั้งปี ลดปัญหาการเผาที่ลุกลามโดยไร้การควบคุม หรือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงหน้าแล้งโดยการจำเผา ซึ่งในปีถัดไปทุกภาคส่วนได้ปักธงตั้งเป้าลดไฟลุกลามที่ไร้การควบคุมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนเชียงใหม่หายใจได้อย่างเต็มปอด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่