กฟภ.เชียงใหม่ ลุยนำสายไฟลงดิน ระยะทางกว่า 23 กิโลเมตร เริ่มแล้วล็อตแรกบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย”

1158

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ลุยนำสายไฟฟ้าลงดิน ระยะทางกว่า 23 กิโลเมตร ตามโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย” เริ่มล็อตแรกบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย” เพื่อให้ทัศนียภาพของเมืองเก่าเชียงใหม่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมือง และถนนสายหลักในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า และเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในมิติต่างๆ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยมี นายสำคัญ แสนทวีสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ ก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี

IUt0Xl.jpg

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ วงเงินลงทุนกว่า 3,978 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี, งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี แบบเคเบิลใต้ดิน, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดิน ซึ่งงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ได้ดำเนินการบริเวณถนนรอบคูเมือง และถนนสายหลักในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมและโบราณสถานที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ระยะทางดำเนินการรวม 23.70 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 7 ล็อต และเพิ่มเติมอีก 1 ล็อต ได้แก่ ล็อตที่ 1 ถนนคชสาร, ถนนมูลเมือง และถนนชัยภูมิ ล็อตที่ 2 ถนนช้างหล่อ, ถนนราชเชียงแสน, ถนนมูลเมือง และถนนบำรุงบุรี ล็อตที่ 3 ถนนราชภาคินัย และถนนราชมรรคา ล็อตที่ 4 ถนนพระปกเกล้า, ถนนเวียงแก้ว, ถนนมูลเมือง, ถนนจาบาน และถนนราชมรรคา ล็อตที่ 5 ถนนราชดำเนิน และถนนสามล้าน ล็อตที่ 6 ถนนอารักษ์, ถนนบำรุงบุรี และถนนศรีภูมิ ล็อตที่ 7 ถนนอัษฎาธร ถนนมณีนพรัตน์, ถนนช้างเผือก, ถนนหัสดีเสวี, ถนนบุญเรืองฤทธิ์, ถนนมหิดล ถนนทิพย์เนตร และเพิ่มเติมอีก 1 ล็อต บริเวณถนนทิพย์เนตร แยกประตูแสนปุง ถึงสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 6

IUtSzk.jpg

ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในล็อตแรกแล้ว บริเวณถนนรอบในและรอบนอก ตั้งแต่แจ่งศรีภูมิ ถึงแจ่งกะต๋ำ, ล็อตที่ 2 บริเวณถนนรอบในและรอบนอก ตั้งแต่ แจ่งกะต๋ำ ถึงแจ่งกู่เฮือง และล็อตที่ 6 บริเวณถนนรอบใน ตั้งแต่แจ่งกู่เฮือง ถึงแจ่งศรีภูมิ เป็นลำดับแรก ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ปี จากนั้นจะเริ่มดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในล็อตที่เหลือเป็นลำดับถัดไป เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และด้านมลภาวะต่างๆ ที่จะเกิดกับประชาชนในบริเวณพื้นที่ ในระหว่างการก่อสร้างให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ทัศนียภาพของเมืองเก่าเชียงใหม่ บริเวณถนนโดยรอบคูเมือง และถนนสายหลักในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เมืองเก่าเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ตามแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่