พนักงานราชการเฮ‼ ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ได้ติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าตอบแทนตามเดิม

179

พนักงานราชการเฮ! ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ได้ติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าตอบแทนตามเดิม

เมื่อวันนี้ 5 มิถุนายน 2566 นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงนามในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาให้ “พนักงานราชการ” มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยจะได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยประกาศมีเนื้อหาระบุว่า เพื่อให้การกำหนดสิทธิประโยชน์พนักงานราชการเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการไว้ดังนี้

ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความ (2/1) ในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานราชการซึ่งประสงค์ จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความ (2/1) ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

“(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ”

FMibES.jpg
FMiOhQ.jpg
FMijVn.jpg