(คลิป Video) ถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน ของ สวพส. พลิกฟื้นวิถีชีวิตชุมชนบ้านปางแก ถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน

24

(คลิป Video) ถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน ของ สวพส. พลิกฟื้นวิถีชีวิตชุมชนบ้านปางแก ถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน

บ้านปางแกเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ในการพัฒนาจังหวัดน่าน การสร้างเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารให้คงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการถอดบทเรียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จของพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีเกษตรแบบปราณีตชุมชนบ้านปางแก ถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน สามารถรับชม Viral Video ได้แล้ววันนี้

สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือสวพส. มีภารกิจสำคัญประกอบด้วย

– ด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวงและการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

– ด้านการส่งเสริมและขยายผลโครงการนำองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน

– ด้านงานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบันโครงการหลวงและหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

– ด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มเข็งและมั่นคง

เว็บไซต์ : www.hrdi.or.th
เว็บไซต์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : http://www.royalparkrajapruek.org/
FB : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) – HRDI