สวนสัตว์เชียงใหม่ เผยผลชันสูตร “แพนด้าหลินฮุ่ย” พร้อมแจงเหตุเลือดกำเดาไหล

889

สวนสัตว์เชียงใหม่ เผยผลชันสูตร “แพนด้าหลินฮุ่ย” พร้อมแจงเหตุเลือดกำเดาไหล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงการณ์ฉบับที่ 2 คําอธิบายจากคณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีนและฝ่ายไทย เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ระบุว่า หมีแพนด้าหลินฮุ่ยเป็นหมีแพนด้าเพศเมีย อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เสียชีวิตลงจากอาการป่วยเฉียบพลันเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 00.20 น. (เวลาจีน) เวลาไทย ประมาณ 01.10 น.

หลังจากหมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้เสียชีวิตลง ทางฝ่ายจีนได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยมีการเตรียมการอย่างเร่งด่วนและจัดสรรให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีน (CWCA) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสืบหาสาเหตุของการเสียชีวิตของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย โดยมีผู้เชี่ยวชาญระหว่าง ฝ่ายจีนและฝ่ายไทยได้ร่วมมือกันผ่าร่างและชันสูตร ตลอดจนการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจํานวน 50 กว่าตัวอย่าง ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ผลการชันสูตรพบว่า หมีแพนด้าหลินฮุ่ยอยู่ในวัยชรา ทําให้หลอดเลือดแดงเสื่อมสภาพ และเกิดการแข็งตัว นําไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ เป็นผลทําให้เสียชีวิต สําหรับการที่มีเลือด กําเตาไหลนั้น มีสาเหตุจากการเกิดเนื้องอกในหลอดเลือดโพรงจมูก

หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีนได้ประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆโดยละเอียด พบว่า มีการจัดการด้านโภชนาการอาหาร สถานที่เลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทีมพี่เลี้ยง ทีมสัตวแพทย์ และสุขอนามัยต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไขของการบริหารจัดการเลี้ยงหมีแพนด้าและการควบคุมโรค

ความร่วมมือวิจัยหมีแพนด้าของฝ่ายจีนและฝ่ายไทยได้ดําเนินการมาร่วม 20 ปี อาทิ การขยายพันธุ์หมีแพนด้าที่ใกล้สูญพันธุ์ การป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ ของทั้งสองประเทศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่ดี มีส่วนทําให้ประชาชนของทั้งสอง ประเทศเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น จากการเสียชีวิตของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย ทําให้ทั้งสองประเทศมี ความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในลําดับต่อไป ฝ่ายจีนและฝ่ายไทยจะร่วมกันดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่ให้การเอาใจใส่และสนับสนุนการศึกษาวิจัย และคุ้มครองหมีแพนด้าในไทยตลอดมา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย 23 พฤษภาคม 2566

blank