เช็กเลย! ช่องทางแจ้งเหตุจำเป็น กรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ได้

1084

วิธีแจ้งเหตุกรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถทำได้ดังนี้

1. แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566″ โดยทำเป็นหนังสือ พร้อมกับระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน และจะต้องแจ้งด้วยไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด หลังจากนั้นให้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง

2. แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พ.ค. 2566 และ 15-21 พ.ค. 2566

3. แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote

4. หรือสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 คลิกที่นี่

สามารถแจ้งได้ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้ง 7–13 พ.ค. 66 และหลังวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 15–21 พ.ค. 66

6 เหตุอันสมควรที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้
– ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
– ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
– ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเดินกว่า 100 กิโลเมตร
– ผู้ประสบเหตุสุวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

ทั้งนี้ หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้อง และไม่ได้แจ้งจะถูกตัดสิทธิ ดังนี้
– สิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส.
– สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
– สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน
– ต้องห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
– ต้องห้ามดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Facebook Comments